POVODŇOVÝ PLÁN obce TŘEŠTINA

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Třeština ID dPP:11599 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Mohelnice (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Třeština podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Mohelnice. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Třeština a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí na tre.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                              

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • řeka Morava
  • Lužní potok
  • Rohelnice

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Moravy, s. p., Brno
zn. PM240/2018-419/Ju
ze dne 18.01.2018

Lesy České republiky, s. p., ST
pov. Moravy, Vsetín

Č. j.: LCRxxx/00xxxx ze dne x. x. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného
povodňového orgánu:


Městský úřad Mohelnice, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad

Č. j.: UUB-OŽP/xxxxx/2015/SE ze dne xx. xx. 2015

 

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část listopad 2017
organizační část listopad 2017
grafická část listopad 2017
přílohy listopad 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze listopad 2017
offline verze listopad 2017
digitalizovaná verze listopad 2017
databáze POVIS listopad 2017

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i