Hydrologické údaje

Třeština patří do povodí Moravy v Olomouckém kraji.  Lužní potok a jeho bezejmenné přítoky od Bohuslavic a Dubicka je hlavním obec přímo protékajícím tokem katastru. Rohelnice, přitékající od Police a Úsova, lemuje jižní a východní okraj katastru obce, kde také tvoří jeho hranici.

Z hlediska možného povodňového ohrožení se Morava projevuje nižší, zatímco Lužní potok a Rohelnice vyšší rychlostí povodňové vlny.

řeka Morava - hyd. pořadí 4-10-02-0530   ID DIBAVOD: 401 110 000 100   ID CEVT: 10 100 003

Řeka Morava pramení pod vrcholem Králického Sněžníku v nadmořské výšce 1380 metrů. Je to jedna z hlavních českých řek a je dlouhá 354 km (z toho 284 km na českém území). Povodí má rozlohu 26 658 km² (z toho 20 692,4 km² v České republice, tj. 26 % státního území). V Jeseníkách přibírá tři větší toky: Krupá, Branná a Desná. Pak protéká Mohelnickou brázdou, kde se do ní u Zábřehu vlévá Moravská Sázava. V okolí Třeštiny je významnou součástí Litovelského Pomoraví s nedotčenou přírodou - flórou a faunou. Správcem vodního toku je Povodí Moravy s.p. Brno - provoz Olomouc. Poté Morava vstupuje do širokého Hornomoravského úvalu, kde přichází první meandrující úsek Litovelské Pomoraví. V tomto úseku se do Moravy vlévá Třebůvka, Oskava a Trusovický potok.

Lužní potok – hyd. pořadí 4-10-02-0590   ID DIBAVOD: 402 570 000 100  ID CEVT: 10 200 172

je potok v Třeštině v Olomouckém kraji protékající jižním směrem celou obcí Třeština. Pramení mezi Bílým kamenem a Zmrzlými skalami ve výšce 454 m n.m. (nad obcí Vitošov) Na svém horním toku v obci Bohuslavice je zdrojem pitné vody pro obec - Vodovod Pomoraví - Bohuslavice - HV 701, HV 702. V Třeštině je hlavním zdrojem bleskových povodní z přívalových srážek. Délka VT je  11.328 km. Správcem VT je Povodí Moravy s.p.

Rohelnice - hyd. pořadí 4-10-02-0600    ID DIBAVOD: 402 560 000 100     ID CEVT: 10 185 818

je levostranný přítok Moravy od Třeštiny, pod níž přibírá zprava Lužní potok a od Police a Úsova. Je méně významným zdrojem povodňových jevů v Třeštině a jejich přídatkem v době bleskových povodní na zástavbu a pozemky obce. Pramení nad obcí Rohle - mezi vrcholy Rohelské Bradlo a Bílý kámen, tedy nad obcí Nedvězí v Rohelském kotli ve výšce 466  m n.m. protéká nejprve obce Rohle, Bezděkov u Úsova a Polici, než se dotkne a vytvoří hranici katastru obce Třeština. Délka VT je 15.878  km. Ústí zleva do Moravy pod Stavenicemi nad  Moravičany ve výšce 247 m n.m. Správcem VT je Povodí Moravy s.p.

 

Letní hydrologický režim

Nebezpečí hrozí jak z letních přívalových a déletrvajících srážek tak z jarního tání.

Zimní hydrologický režim

 V Třeštině může docházet ke vzniku ledových jevů na Moravě. Volnému průtoku vody u lokalitě Háj brámí vodní elektrárna Třeština, dále může na odlehčovacím neupraveném raměně Moravy, které značně meandruje, docházet k hromadění ledových ker.

Pokud by došlo k zalednění na Lužním potoce, je tento jev výrazně omezen charakterem toku a jeho relativně úzkým profilem s malým objemem vody, kdy k nápěchům nemůže na mostcích ani lávkách docházet. Na druhé straně ovšem hrozí významné zvýšení hladin při jarním tání sněhové pokrývky doprovázeném dešťovými srážkami.

 

Mapa vodních toků