Stupně povodňové aktivity v hlásných profilech


V povodňovém plánu jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity v závislosti na vodních stavech ve stanovených, níže uvedených, hlásných profilech. V obci Třeština jsou pro povodňovou aktivitu rozhodné nově vybudované hlásné profily na Lužním potoku a Rohelnici - viz monitoring kapitola Hladinoměry

Stupně povodňové aktivity v OBC553336_1_H na Lužním potoku a OBC553336_2_H a Rohelnici

ID hlásného profilu TOK PROFIL     SPA I. výška hladiny SPA II. výška hladiny SPA III. výška hladiny
OBC553336_1_H
Lužní potok
Třeština - hladinoměr OBC553336_1_H
100
130
180
OBC553336_2_H Rohelnice Třeština - hladinoměr OBC553336_2_H 70 100 130

 

I. SPA

Stav na vodočtu - zelená značka  - zvýšená hladina - bdělost

I. SPA nastává při nebezpečí povodně dosažením limitu na hlásném profilu a/nebo intenzivní srážkovou činností a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou.

Hlavní a typické činnosti: věnuje se zvýšená pozornost vodním tokům v obci a dalším zdrojům povodňového nebezpečí, zahajuje se činnost hlídkové služby a hlásné povodňové služby, předseda PK nebo jeho pověřený zástupce vyrozumí PK správního obvodu ORP Mohelnice, avšak PK obce není ještě přítomna na stanovišti PK Třeština.

II. SPA

Stav na vodočtu -  žlutá značka - vysoká hladina - pohotovost

Vyhlašuje povodňový orgán obce rozhlasem, sirénou, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto toku.

Varování: Tento stav je vyhlašován, tak že starosta, který je současně předseda povodňové komise obce, zabezpečí varování obyvatelům a vyhlásí II.SPA sirénou a rozhlasem. Současně začíná pracovat povodňová komise obce. Na vzniklou situaci jsou upozorněni obyvatelé obce i všech jeho městských částí i obce níže na toku. Hlásná služba předává zprávy o vývoji povodňové situace povodňové komisi obce a spolupracuje se správci dotčených vodních toků. Informace o 2.SPA je předána současně na PK ORP Mohelnice.

Aktivizují se pracovní síly, chrání majetek - odstraněním nebo vynesením výš - a zajišťují pracovní prostředky (mechanizmy, nářadí, čerpadla) na ochranu objektů a rychlou likvidaci škod.

Další informace občanům o stavu a vývoji povodňové situace poskytuje PK obce Třeština na internetu na webu obce http://www.mesta.obce.cz/trestina

III. SPA

Stav na vodočtu - červená značka - OHROŽENÍ - voda se vybřežuje mimo koryto toku do (částí) obce

Nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku v zaplavovaném území.

Vyhlašuje povodňový orgán obce sirénou a rozhlasem v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území na katastru obce.

V tomto případě se začnou provádět zabezpečovací práce a dle vývoje situace rovněž záchranné a evakuační práce. Je organizováno provedení provizorního ohrazování ohrožených úseků, odstraňování naplavených překážek z koryta, odčerpávání vody z objektů a zabezpečování majetku. Cílem těchto opatření je zabránit ohrožení na životě obyvatel, zamezit nebo alespoň snížit rozsah škod na nemovitém majetku.

Další informace občanům o stavu a vývoji povodňové situace poskytuje PK obce Třeština na internetu na webu obce http://www.mesta.obce.cz/trestina


Pro vyhlašování jednotlivých stupňů povodňové aktivity jsou rozhodující stavy hladin na vodočtu. Průtoky, stejně jako měrné křivky koryta se mohou měnit v závislosti na změnách hydrologických vlastností koryta v souvislosti s výškou hladiny a průřezem koryta a následným průtokem vyvolaným povodňovým stavem. Z tohoto důvodu je platnost měrných křivek časově omezena (pro některé toky se používají různé měrné křivky pro letní a pro zimní období).

U ostatních vodních toků na území obce nemá, vzhledem ke krátkému časovému intervalu průběhu povodně, vyhlašování jednotlivých stupňů povodňové aktivity praktický smysl.