Povodňové prohlídky


Povodňové prohlídky - zajišťují členové PK alespoň 1 x ročně v období před jarním táním s důrazem na oba vodní toky a jejich přítoky.


Důležitým prvkem povodňové ochrany jsou preventivní opatření. Povodňový orgán provede alespoň 1 x ročně (při očekávání větších průtoků - jarní tání, přívalové letní deště) prohlídku Lužního potoku, Rohelnice a záplavových území a uloží odstranění překážek, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně (vpusti, zatrubnění, propustky).

Závady na vlastním toku nebo jeho objektech budou neprodleně ohlášeny správci vodního toku.

V záplavovém území dle aktuálního stanovení ZÚ nemají být povolovány stavby, skládky materiálu atd.

Mimořádné povodňové prohlídky se provádějí v únoru a březnu v případě, že je větší množství sněhových (dešťových) srážek. Účelem je zabezpečení dostatečného odtoku z tajícího sněhu. Kontroluje se rovněž vodní hladina v tocích a posuzuje možnost vzniku záplav v místech omezujících odtokové poměry.