Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity

Oznámení o dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity na Lužním potoku ve sledovaném profilu – vodoměrné stanici - provádí  automatizovaný systém zasílání varovných zpráv SMS na členy PK obce, popřípadě hlídková služba zřizovaná PK obce. Telefonicky nebo el. poštou od  obce s rozšířenou působností Mohelnice, kdy je informace o dosažení SPA předávána na PK obce Třeština.


I. SPA - Stav bdělosti nastává (nevyhlašuje se)

 • při dosažení výšky hladiny rysky I. SPA na HP vodních toku Lužní potok, Morava nebo Rohelnice při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí - opětovným snížením hladiny pod tuto úroveň
 • při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů na vodních dílech z hlediska bezpečnosti nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku nebezpečí zvláštní povodně
 •  na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Mohelnice
  • HZS ÚO Mohelnice nebo Olomouckého kraje
  • hromadných sdělovacích prostředků
  • občanů

II. SPA - Stav pohotovosti SE VYHLAŠUJE

 • při dosažení výšky hladiny rysky II. SPA na HP vodních toku Lužní potok, Morava nebo Rohelnice nebo v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň a hrozí zaplavování území mimo koryta toků
 • při dosažení směrodatného limitu hladin v HP profilech toků
 • při překročení mezních hodnot sledovaných jevů na vodních dílech z hlediska bezpečnosti
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Mohelnice
  • HZS ÚO Mohelnice nebo Olomouckého kraje
  • hromadných sdělovacích prostředků

III. SPA - Stav ohrožení SE VYHLAŠUJE

 • při dosažení výšky hladiny rysky III. SPA na HP vodních toků Lužní potok, Morava nebo Rohelnice nebo při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku
 • při dosažení směrodatného limitu hladin v HP profilech toků
 • při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů na vodních dílech z hlediska bezpečnosti
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Mohelnice
  • HZS ÚO Mohelnice nebo Olomouckého kraje
  • Hromadných sdělovacích prostředků

II. SPA a III. SPA - vyhlašuje starosta (předseda PK) v součinnosti se členy PK a HZS Olomouckého kraje na základě zjištění dosažení limitů stoupajících hladin na toku Lužní potok, Morava nebo Rohelnice pomocí sirény a hlášení městským rozhlasem o vyhlášení stavu pohotovosti/ohrožení. Současně zapíše datum a čas vyhlášení II. SPA a následně III. SPA do povodňové knihy. Současně informuje o vyhlášení těchto stavů HZS Olomouckého kraje a příslušné nadřízené povodňové orgány - PK ORP Mohelnice a KPK Olomouckého kraje.


Vyhlašování a odvolávání SPA na území obce zajišťuje PK prostřednictvím městského rozhlasu nebo megafonů, příp. zveřejněním písemné zprávy na úřední desce a informačních deskách a prostřednictvím internetových stránek obce Třeština.


OPIS HZS Olomouckého kraje

Tel950 770 081,   950 770 010;    150;      112