Hladinoměry

Vodočet A –  Morava, ČHMÚ, p.o. mapa

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik).

ID hlásného profilu

Vodní  tok ID vodního toku Říční km On-line měření vodní hladiny                                                                     

Lokalita mapa

SPA I.    

SPA II    

SPA    III.     

Evidenční list HP                   

297a

Morava (401110000100) 331,2

Měření Vlaské

Vlaské

190

220 250 Ev. list 297 a
301 Morava (401110000100) 322.8 Měření Raškov Raškov 210 240 260 Ev. list 301
310 Morava (401110000100) 272.8 Meření Moravičany Moravičany 230 270 300

Ev. list 310

 

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících manuálně, nebo automaticky. Tyto profily poskytují varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

 V obci Třeština jsou pro povodňovou aktivitu rozhodné nově vybudované hlásné profily na Lužním potoku a Rohelnici.

Viz monitoring kapitola Hladinoměry

Vodočty kategorie C s automatizovaným přenosem měření

ID hlásného profilu

Vodní  tok    ID vodního toku Říční km On-line měření vodní hladiny                                                                     

Lokalita   mapa    

SPA    I.       

SPA II.    

SPA  III.   

Evidenční list HP                   

OBC553336_1_H

Lužní p.

1,2 Třeština

Třeština - hladinoměr OBC553336_1_H

100

130 

180 

Ev. li TRE_1H
OBC553336_2_H Rohelnice 8,6 Police - Úsov Třeština - hladinoměr OBC553336_2_H 80 120 160 Ev. li TRE_2H
ZVO_C1 Morava (401110000100)  205.75  Meření Zvole Zvole Morava 190 240 290 Ev. li ZVO_C1
POST_C1 Morava   Postřelmov Postřelmov Morava 190 230 260 Ev. li POS_H1 

Hladinoměry přiřazené k dPP obce Třeština v POVIS